Fritvalgsordning

Fritvalgsordning mod egenbetaling. Ny lov pr. 1.1.2018

Børn og unge under 16 år, der ønsker et andet tandplejetilbud en det, som kommunen vederlagsfrit stiller til rådighed, kan vælge at modtage tandpleje i privat tandlægepraksis efter eget valg. Kommunen yder tilskud på 65% af udgifterne til forebyggende og behandlende tandpleje. Tilskuddet er betinget af, at forældrene har meddelt kommunens tandpleje om valget, og at tandplejen har skrevet kontrakt med den private tandlæge, før ydelserne kan modtages af den privatpraktiserende tandpleje.

 

https://www.retsinformation.dk/Forms/R0710.aspx?id=196984